Examinering middenkaderfunctionaris bouw

Vanaf het schooljaar 2018-2019 biedt Concreet Onderwijsproducten een exameninstrument aan voor de middenkaderopleiding Bouw.

Dit instrument ontwikkelt Concreet in co-creatie met minimaal veertien r0c’s.

Stel uw eigen examinering Middenkaderfuctionaris samen

Met het nieuwe exameninstrument kan elk roc zijn eigen examinering voor de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw samenstellen. Op basis van de wensen en eisen die de veertien deelnemende roc’s aangeven, en wat uitvoerbaar, beheersbaar en betaalbaar is, wordt bepaald welke examens er in het platform beschikbaar komen. Het idee is dat dit in de loop der jaren uitgebreid en kwalitatief verdiept kan worden.

Eigen wijze examineren, met gevalideerde examens

Het exameninstrument komt tegemoet aan de wens van de roc’s om voor de middenkaderopleiding volgens de eigen wensen en zienswijzen te kunnen examineren én gebruik te kunnen maken van extern gevalideerde examens.

Uitleverplatform voor gevalideerde examens middenkader

Het exameninstrument omvat een uitleverplatform, van waaruit elk roc (deel)examens kan selecteren. De technische opties heeft Concreet verkend en uitgewerkt met Paragin, het softwarebedrijf dat ook het Examenplatform bouw infra heeft ontwikkeld. In het platform komt een dekkingsmeter. Deze toont van elk (deel)examen welke kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier, worden afgedekt. Het roc legt de keuzes in het platform vast en geeft hiermee een onderbouwing richting de Onderwijsinspectie.

Roc’s stellen examenproducten Middenkader beschikbaar

In elk geval drie roc’s hebben toegezegd hun examenproducten beschikbaar te stellen voor in het nieuwe platform middenkaderfunctionaris. Van elk examen dat in het platform komt te staan, brengt Concreet dit in kaart en zorgt dat dit wordt gevalideerd. Door onderdelen uit methodes met elkaar te combineren kan elk roc zijn meest ideale examenproduct vaststellen.

Realisatie Exameninstrument augustus 2018

Het prototype van het Exameninstrument Middenkaderfunctionaris bouw is in oktober 2017 gereed. Vanuit dat prototype wordt doorontwikkeld naar het volwaardige instrument. Examens en methodes voegt Concreet pas toe nadat deze uitgebreid zijn gecontroleerd en gevalideerd. De verwachting is dat vanaf het schooljaar 2018-2019 volledig gebruik gemaakt kan worden van het exameninstrument.

Meer informatie via Concreet Relatiemanagers

Roc’s die belangstelling hebben voor deze methodemix en uitleverplatform, kunnen dit aangeven bij de relatiemanagers van Concreet. Roc’s die zich aan deelname hebben gecommitteerd, worden nauw betrokken bij de besluitvorming en doorontwikkeling van de methodemix.

Contact met relatiemanagers

Victoria Fens
victoria.fens@concreetonderwijsproducten.nl
06 5314 9350

Sandra Meijer
sandra.meijer@concreetonderwijsproducten.nl
06 5141 7825

Exameninstrument Middenkaderfunctionaris bouw