Examinering:

Examenplatform

Elk ROC heeft een eigen omgeving in het Examenplatform bouw en infra. Aan de hand van de werkwijze van het ROC bepaalt de opleiding of het examenbureau welke mogelijkheden in het Examenplatform worden benut en ingezet. Belangrijk is dat het ROC zelf bepaalt wie er toegang hebben tot het Examenplatform. Ook is het van belang om een beheerder te benoemen die meer rechten heeft dan andere gebruikers.

Verschillende exameninstrumenten opgenomen in het platform

Concreet kan ondersteunen bij het inrichten van het platform bij uw instelling. In het platform zijn al onze exameninstrumenten opgenomen alsmede; examenplannen en verantwoordingsdocumenten. Het platform geeft per klas en per cohort direct inzicht en overzicht in de resultaten van studenten. Ook kunnen er koppelingen worden gemaakt met leermeesters die optreden als examinator. Los hiervan kan er een register van examinatoren/assessoren worden aangelegd. De kennisexamens kunnen via beeldscherm worden afgenomen en genereren direct een resultaat die vervolgens in het dashboard worden opgenomen.

teacher_teaches_students_woodwork

Gecertificeerde leermeesters

Ten behoeve van de praktijkexaminering heeft Concreet Onderwijsproducten een bestand van ruim negenduizend gecertificeerde leermeesters toegevoegd aan het Examenplatform bouw infra. Het ROC kan gebruik maken van het leermeestersbestand, maar ook zelf beoordelaars toevoegen aan zijn eigen omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van het ROC om beoordelaars te koppelen aan de juiste examens en opleidingen.

Ontwikkelingen van het platform

Vanaf dit schooljaar is ook de methodemix voor de middenkaderopleiding onderdeel van het platform. Met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 wordt ook de methodemix voor de vakopleiding hieraan toegevoegd. Wil je meer weten over het Exameplatform Bouw en Infra of heb je hulp nodig bij het gebruik of de inrichting of heb je ondersteuning nodig bij een gesprek met de examencommissie of examenbureau; neem dan contact op met een van de relatiemanagers.

Ondersteuning nodig bij het gebruik van het Examenplatform?

Neem dan contact op met een van de relatiemanagers.