Ontwikkelagenda

Voor 36 mbo-opleidingen actualiseert en vernieuwt Concreet Onderwijsproducten de leermiddelen en examenproducten. In samenspraak met de roc’s – via de Raad van Aangeslotenen – bepalen we jaarlijks welke activiteiten we voor elke opleiding gaan verrichten.

Via In Ontwikkeling kunt u de actuele stand van zaken van elk ontwikkeltraject volgen.

Op detailniveau bepalen we in het najaar, in samenspraak met docenten en leermeesters, welke activiteiten per opleiding we in het lopende schooljaar oppakken.

Daarnaast staan in het schooljaar 2016-2017 de volgende activiteiten op de Ontwikkelagenda:

Proeve van Bekwaamheid

  • Naast de reguliere praktijkexamens gaan we een Proeve van Bekwaamheid (PvB) ontwikkelen voor de niveau 2-opleidingen Timmeren, Metselen en Vakman gww. Roc’s kunnen hierdoor kiezen of zij studenten een Proeve van Bekwaamheid laten afleggen of de systematiek van praktijkexamens laten doorlopen.

Onderhouden en actualiseren van examenproducten

  • Dit is een doorlopende activiteit. Voor elke opleiding worden de examenproducten minimaal één keer per drie jaar geactualiseerd. In totaal onderhouden we voor 36 actuele opleidingen de theorie- en praktijkexamens.

Onderhouden en actualiseren digitale lesstof

  • Dit is een doorlopende activiteit. Voor elke opleiding wordt de lesstof minimaal één keer per drie jaar geactualiseerd. In totaal zijn er twaalf opleidingen die gebruik maken van Bouwinfranet. We verwachten het komende jaar voor drie opleidingen de digitale lesstof die in Bouwinfranet staat te actualiseren.

Actualiseren Machinistenopleidingen en Betontimmeren

  • De leermiddelen en examenproducten voor de Machinistenopleidingen en de opleidingen Betontimmeren zijn verouderd. Op verzoek van de roc’s en de sector gaan we deze grondig actualiseren. Gezien het beperkte aantal deelnemers aan deze opleidingen gaan we, samen met het onderwijs en de sector, keuzes maken in hoeverre we delen van de examinering en lesstof gaan digitaliseren.

Ontwikkelen keuzedelen diverse opleidingen

  • We ontwikkelen dit jaar onderwijsproducten voor de keuzedelen Basis restauratiewerk timmeren en Basis restauratiewerk metselen. Dit zijn geheel nieuwe leereenheden. Daarnaast ontwikkelen we minimaal zes keuzedelen op basis van leereenheden uit onze bestaande opleidingen. Zo maken we de leereenheid Schoonmetselwerk uit de opleiding Metselaar geschikt als keuzedeel voor de opleiding Timmerman.

Ontwikkelen lesmethode driejarige vakopleiding Metselen en Vakman gww

  • Zoals we al hebben gedaan voor de driejarige vakopleiding Timmeren, gaan we nu lesmethodes en examinering ontwikkelen voor de driejarige vakopleidingen Metselen en Vakman gww. We bepalen de inhoud van de onderwijsproducten voor deze verkorte opleiding, in nauwe afstemming met de gebruikers.

Doorontwikkelen opdrachten tekeninglezen

  • Op verzoek van docenten timmeren en metselen gaan we opdrachten tekeninglezen ontwikkelen. Deelnemers lijken op dit onderdeel meer ondersteuning nodig te hebben dan tot nu toe werd aangeboden in de opdrachtenmappen.

Ontwikkel mee

Vakman of docent? Ontwikkel mee aan onze producten
Ja, ik heb interesse