Onderwijsproducten in ontwikkeling

Concreet Onderwijsproducten onderhoudt, vernieuwt en ontwikkelt leermiddelen en examenproducten voor bouw- en infra-opleidingen. Volg de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment zijn de volgende ontwikkeltrajecten gaande.

Opdrachten tekeninglezen timmeren en metselen

Bestektekening dat hoort bij opdrachtenmap Concreet Onderwijsproducten
Henk Cornelisse
06 537 583 26

Op verzoek van docenten timmeren en metselen ontwikkelen we bij Concreet opdrachten tekeninglezen. Deelnemers lijken op dit onderdeel meer ondersteuning nodig te hebben dan ze tot nu toe krijgen aangeboden in de opdrachtenmappen. Roc’s geven aan dat zij vragen nodig hebben om de leerlingen te leren: • wat een bestek is; • hoe een bestek is opgebouwd; • hoe je een bestektekening en bijbehorende details moet lezen.

Looptijd project: september 2016 - maart 2017 Laatste update: Module Tekeninglezen

Inleiding De module tekeninglezen sluit naadloos aan op het bestek en de tekeningen van het project Hoevelaken en is geschikt…

Examenproducten onderhouden en actualiseren

Examens actualiseren door Concreet Onderwijsproducten
Thijs Kerpel
06 121 129 64

Concreet Onderwijsproducten actualiseert alle examenproducten van elke opleiding minimaal één keer per drie jaar. In totaal onderhouden we voor 36 actuele opleidingen de theorie- en praktijkexamens. Hebt u twijfels over een vraag in een theorie-examen of ziet u iets wat niet klopt? We horen dit graag van u via info@concreetonderwijsproducten.nl of neem contact op met een van onze ontwikkelspecialisten. Uw waarnemingen zijn voor ons een belangrijk signaal voor het onderhoud en de actualisering van examenproducten.

Looptijd project: Doorlopend Laatste update: Klein onderhoud trajectmappen cohort 17/18

De trajectmappen voor de opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur (HKS) zijn met succes in gebruik genomen in het cohort 2016/2017.…

Onderhouden en actualiseren digitale lesstof

Actualiseren lesstof in Bouwinfranet.
Linda Prijs
06 225 215 87

Dit is een doorlopende activiteit. Voor elke opleiding wordt de lesstof minimaal één keer per drie jaar geactualiseerd. In totaal zijn er twaalf opleidingen die gebruik maken van Bouwinfranet. We verwachten het komende jaar voor drie opleidingen de digitale lesstof die in Bouwinfranet staat te actualiseren.

Looptijd project: Doorlopende activiteit Laatste update: Conversie naar HTML5

Al onze digitale opleidingen binnen het MBO zetten we in iets meer dan een half jaar om van Flash naar HTML5.…

Ontwikkelen keuzedelen restauratie

Ontwikkelen keuzedelen restauratie
Dirk Koele
06 514 178 32

We ontwikkelen onderwijsproducten voor de keuzedelen Basis restauratiewerk timmeren en Basis restauratiewerk metselen. Dit zijn geheel nieuwe leereenheden. Daarnaast ontwikkelen we minimaal zes keuzedelen op basis van leereenheden uit onze bestaande opleidingen. Zo maken we de leereenheid Schoonmetselwerk uit de opleiding Metselaar geschikt als keuzedeel voor de opleiding Timmerman.

Looptijd project: september 2016 - juni 2017 Laatste update: Ontwikkeling keuzedelen Restauratie

De ontwikkeling van de keuzedelen restauratie is in volle gang. We maken een digitale leeromgeving met de theorie en vragen…

Keuzevakken vmbo

Dirk Koele
06 514 178 32

In opdracht van het Platform vmbo BWI maakt Concreet Onderwijsproducten - samen met ECMeubel en Savantis - leermiddelen voor het vmbo. Op dit moment ontwikkelt Concreet de keuzedelen Schoonmetselwerk en Gevelopeningen. ECMeubel houdt zich bezig met Interieurbouw, stands en betimmering en Savantis ontwikkelt het keuzevak Interieurontwerp en design. Het Platform streeft er naar op termijn leermiddelen te hebben voor minimaal vijftien keuzevakken.

Looptijd project: oktober 2016 - maart 2017 Laatste update: Keuzedelen vmbo bestelbaar!

Daar zijn ze dan. Keuzedelen Schoonmetselwerk, Gevelopeningen en Interieur, ontwerp en design zijn opgeleverd en bestelbaar. Het keuzevak Interieurbouw, stands…

Keuzedelen bij opleiding Dakdekker bitumen en kunststof

Thijs Kerpel
06 121 129 64

Voor de opleiding Dakdekker bitumen en kunststof ontwikkelt Concreet Onderwijsproducten in opdracht van TECTUM voor Dakvakmanschap keuzedelen.

Looptijd project: September 2016 - Maart 2017 Laatste update: Opleiding Dakdekker bitumen en kunststof start pilot met keuzedeel Duurzaamheid

Het keuzedeel Duurzaamheid dat wordt ingezet bij de opleiding Dakdekker bitumen en kunststof niveau 2 wordt in een pilotvorm in…

Examenbank SVWOH

Thijs Kerpel
06 121 129 64

Veilig werken op hoogte is een eerste vereiste maar lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. De Stichting Veilig Werken Op Hoogte zet zich in voor het verbeteren van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Hiertoe beheert de Stichting Veilig Werken Op Hoogte een certificeringschema en kwalificatiedossiers aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden opgeleid. Daarnaast verzorgt de stichting het beheer van de centrale examenbank en het deelbeheer van het Centraal Diploma Register (CDR). In dit register worden de diploma's en persoonscertificaten die gerelateerd zijn aan het veilig werken op hoogte centraal opgeslagen. In opdracht van de SVWOH ondersteunt Concreet Onderwijsproducten bij het beheren en onderhouden van de centrale examenbank.

Looptijd project: Laatste update: Examenbank SVWOH operationeel

Op 15 december zijn de examenorganisaties en de certificerende instelling door de Stichting Veilig Werken op Hoogte geïnformeerd over de in gebruik…

Doorontwikkelen Proeve van Bekwaamheid

Ontwikkelen Proeve van Bekwaamheid
Henk Cornelisse
06 537 583 26

Naast de reguliere examensystematiek van praktijk- en theorie-examens, wordt een Proeve van Bekwaamheid (PvB) ontwikkeld voor de niveau 2-opleidingen Timmeren, Metselen en Vakman gww. Roc’s kunnen dus kiezen of zij studenten een Proeve van Bekwaamheid laten afleggen of de huidige systematiek laten doorlopen. Het project omvat twee fasen. In de eerste fase maken vertegenwoordigers van een zevental roc’s afspraken over de definitie van de Proeve van Bekwaamheid. In de tweede fase van het project start de daadwerkelijke ontwikkeling van de inhoud van de Proeve(s).

Looptijd project: september 2016 - juli 2017 Laatste update: Presentatie docentdag op 1 februari docentendag

Op de docentendag van 1 feb. jl. zijn er twee workshops gegeven over de PvB. De doelstelling van de workshop…

Ontwikkelen cross-over keuzedelen

Henk Cornelisse
06 537 583 26

ROC Aventus en Bouwmensen Apeldoorn en Deventer hebben vier zogenaamde cross-overs als keuzedeel ingediend. Met een cross-over wordt bedoeld dat deelnemers van de opleiding timmerman als keuzedeel een onderdeel van de opleiding metselaar kunnen volgen. Roc’s hebben aangegeven behoefte te hebben aan leermiddelen en examens voor de onderstaande keuzedelen.

  • Uitzetten en maatvoeren
  • Casco lijmwerk
  • Wandtegels lijmen
  • Schoonmetselwerk

Wat wordt er ontwikkeld?

Per keuzevak een afgebakende set beroepstaken en bijbehorend praktijk- en theorie-examen. De beroepstaken zijn onder te verdelen in een tweetal zaken:
  • beroepstaken ten behoeve van de theorie in Bouwinfranet;
  • beroepstaken ten behoeve van de opdrachtenmap.

Looptijd project: tot eind april 2017. Vanaf februari 2017 worden de keuzedelen gefaseerd opgeleverd. Laatste update: Inhoudsopgave leermiddelen en examens

Inmiddels zijn er in het ontwikkeltraject keuzes gemaakt voor de inhoud van de leermiddelen van de cross-overs. In de bijlage…

Examinering Middenkaderopleiding bouw en infra

Onderzoek naar examineringsbehoefte middenkaderfunctionaris bouw en infra
Martin de Ruiter
06 836 514 24

De Raad van Aangeslotenen heeft Concreet Onderwijsproducten de opdracht gegeven om samen met het onderwijs een exameninstrumentarium of -methodemix te ontwikkelen voor de Middenkaderopleiding Bouw en Infra. Uitgangspunt hierbij is dat er keuzevrijheid in examinering mogelijk blijft.

Looptijd project: november 2016-maart 2018 Laatste update:

De telefonische gesprekken en bezoeken bij roc’s leveren een gevarieerd beeld op, met name als het gaat om theorietoetsing. Er…

Ontwikkelen 3-jarige vakopleiding/PvB (Allround) vakman gww

Allround vakman gww in drie jaar.
Martin de Ruiter
06 836 514 24

Zoals we al hebben gedaan voor de driejarige vakopleiding Timmeren, gaan we nu lesmethodes en examinering ontwikkelen voor de driejarige vakopleiding Allround vakman gww. We bepalen de inhoud van de onderwijsproducten voor deze verkorte opleiding, in nauwe afstemming met de gebruikers. Voor deelnemers betekent dit een verkorting van een jaar ten opzicht van het standaard traject waarin eerst de niveau 2-opleiding doorlopen wordt en daarna de niveau 3-opleiding. Tegelijkertijd gaan we ook een Proeve van Bekwaamheid ontwikkelen voor de bestaande opleiding Vakman gww (niveau 2).

Looptijd project: oktober 2016 - juli 2017 Laatste update: Deze roc’s ontwikkelen mee

Docenten van Zadkine, ROC van Twente, Deltion College, Koning Willem I College en SOMA College gaan dit ontwikkeltraject samen met…

Machinist

Machinist onderwijsproducten
Martin de Ruiter
06 836 514 24

De leermiddelen en examenproducten voor de Machinistenopleidingen zijn verouderd. Op verzoek van de Raad van Aangeslotenen en de sector gaan we deze, samen met de roc's actualiseren. Het gaat om onderwijsproducten voor de opleidingen machinist grondverzet, wegenbouwmachines en hijsen. Vanwege de omvang van deze opleidingen gaan we, samen met het onderwijs en de sector, keuzes maken in hoeverre we delen van de examinering en lesstof gaan digitaliseren.

Looptijd project: oktober 2016 - maart 2017 Laatste update: Slag maken naar nieuwe indeling

Half januari overleggen de vertegenwoordigers van het SOMA College, het Deltion College en het Koning Willem I College met Concreet…

Vernieuwen Betontimmeren

Betontimmeren ontwikkeltraject Concreet Onderwijsproducten
Martin de Ruiter
06 836 514 24

De leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen Betontimmeren op niveau 2 en 3 zijn verouderd. Op verzoek van de roc’s en de sector gaan we deze grondig actualiseren. Gezien het beperkte aantal deelnemers aan deze opleidingen gaan we, samen met het onderwijs en de sector, keuzes maken in hoeverre we delen van de examinering en lesstof gaan digitaliseren. Ook gaan we bekijken hoe we het aantal examens kunnen verminderen.

Looptijd project: oktober 2016 - juli 2017 Laatste update: Verder onderzoek

Tijdens de bijeenkomst op 8 december heeft Civilion aangegeven de mogelijkheden van bestaande digitale platforms te willen onderzoeken.

Ontwikkelen driejarige vakopleiding Metselaar

Ontwikkelen driejarige vakopleiding Metselen.
Sergey van Daalen
06 303 943 03

Zoals we al hebben gedaan voor de driejarige vakopleiding Timmeren, gaan we nu lesmethodes en examinering ontwikkelen voor de driejarige vakopleiding Metselaar. We bepalen de inhoud van de onderwijsproducten voor deze verkorte opleiding, in nauwe afstemming met de gebruikers. Voor deelnemers betekent dit een verkorting van een jaar ten opzicht van het standaard traject waarin eerst de niveau 2-opleiding doorlopen wordt en daarna de niveau 3-opleiding.

Looptijd project: oktober 2016 - juli 2017 Laatste update: Ontwikkel mee

We zijn begonnen met het ontwikkeltraject. De eerste contacten met opleidingen zijn gelegd: docenten en experts examinering van metselopleidingen zijn…

Ontwikkel mee

Vakman of docent? Ontwikkel mee aan onze producten
Ja, ik heb interesse